Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngCung văn đạo mẫuVăn thỉnh Tam Tòa Tháng Mẫu, Văn Tam Tòa Thánh Mẫu

Văn thỉnh Tam Tòa Tháng Mẫu, Văn Tam Tòa Thánh Mẫu

Văn thỉnh Tam Tòa Tháng Mẫu, Văn Tam Tòa Thánh Mẫu

2 van thinh tam toa thanh mau

Bản văn số 1

Tiệc mở thung dung tiết ngày lành…tiệc mở thung dung

Cung thỉnh tam tòa Tiên Thánh hội công đồng Mẫu giáng đàn duyên

Đệ Nhất Thiên Tiên cung thỉnh mời Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên

Thanh Vân Công Chúa thượng thiên Mẫu ngự về

An Thái thôn quê đất Phủ Dầy…An Thái thôn quê

Nghĩa Hưng  Thiên Bản họ nhà Lê cải Trần

Lô hương sạ nhiệt

Pháp giới mông huân

Chư Phật hải hội tất dao văn

Tùy xứ kết tường vân

Thành ý phương ân

Chư Phật hiện toàn thân

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

Xe loan thánh giá hồi cung

Đệ Nhị Thánh Tiên cung thỉnh mời Mẫu Đệ Nhị Thánh Tiên

Vốn xưa sinh thánh trên đền Đông Cuông

Nhan sắc khác thường hình dung…nhan sắc khác thường

Giá danh đòi một hoa vương khôn bì

Chiên đàn hải ngạn

Lô nhiệt minh hương

Da Du tử mẫu lưỡng vô ương

Hỏa nội đắc thanh lương

Chí tâm kim tương

Nhất chú biến thập phương

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Tát Ma Ha Tát

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Tát Ma Ha Tát

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Tát Ma Ha Tát

Xe loan thánh giá hồi cung

Đệ Tam Thánh Tiên cung thỉnh mời Mẫu Đệ Tam Thánh Tiên

Xích Lân Long Nữ…Mẫu ngự đền Thoải cung

Giới định chân nhang

Phần khởi xung thiên

Thượng đệ tử kiền

Thành nhiệt tại kim

Lô phóng khoảnh khắc nhân luân

Tức biến mãn thập phương

Tích phật gia du miễn nạn tiêu tai chướng

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

Xe loan thánh giá hồi cung.

Bản văn Tam Tòa Thánh Mẫu 2

Ngày lành mở tiệc ung dung

Thỉnh chư tiến Thánh công đồng đàn duyên

Thỉnh mời đệ nhất thiên tiên

Đệ nhị Công chúa tự nhiên ngự về

Phủ Dầy Vân Cát thôn quê

Nghĩa Hưng, Thiên Bản họ Lê cải Trần

Hình dung cốt cách thanh tân

Mười năm định giá hôn nhân xưởng tuỳ

Thiên đình định nhật chí kỳ

Hai mươi mốt tuổi kíp về thiên thai

Dấu thiêng gương lược tính trời

Rẽ mây phút lại xuống chơi cõi trần.

Kíp với Quỳnh, Quế theo chân

Đồi Ngang, Phố Cát làm thần bốn phương

Danh thơm nức đến đế vương

Sắc phong thượng đẳng khói hương phụng thờ.

Thực tài Thánh mẫu quá ưa

Thỉnh chư tiên thánh ngự ca điện tiền

Thỉnh mời Thủy tinh chúa tiên

Long vương thần nữ ngự đền thủy cung

Kính Xuyên sớm kết loan phòng

Thảo Mai tiểu thiếp động lòng gieo oan

Kính Xuyên chẳng xét ngay gian

Nỡ đem đầy chốn sơn lâm một mình.

Lòng trời thương kẻ ngay lành

Xui quan Liễu Nghị nho sinh tìm vào

Thở than mọi nỗi tiêu hao

Đưa thư đem đến ba đào bể đông.

Kim thoa tay gõ ngô đồng

Tự nhiên nối trận đùng đùng phong lôi

Rước chàng xuống đến long giai

Thấy thư vương phụ châu rơi dàu du

Kính Xuyên nỗi ở cơ cấu

Lệnh truyền thái tử Long hầu Xích lân

Đùng đùng nổi trận phong vân

Rước tiên chúa lại về sân động đình

Ban khen Liễu Nghị công trình

Định yên gia thất duyên lành trao tay

Vua cha chỉ phán kíp ngay

Kính Xuyên phải tội, đem đày Thảo Mai

Mẫu tử cầm sắt bén dây

Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao

Dù ai kính tín khấn cầu

Ra tay phù hộ sang giàu hữu du

Trông an đại đức từ bi

Nguyện xin tiên thánh uy nghi dáng đền

Thỉnh mời Sơn lâm chúa tiên

Vốn xưa sinh ở trên đền Đông Cuông

Hình dung nhan sắc khác thường

Giá danh đòi một hoa thơm vẹn mười

Biết đâu là thắm thơ bài

Lòng trinh không động một vài giá xuân

Thiên đình định nhật tới tuần

Lên tấu thượng đế dưới dân phụng thờ

Ngọc hoàng chỉ phán bấy giờ

Truyền cho xuống lập đền thờ xứ Tuyên

Sơn lâm là chốn dấu thiêng

Thú vui phong cảnh chính bên tam cờ

Địa linh bèn lập đền thờ

Tả long hũu thổ địa đồ giang sơn

Thú tinh lưu thủy trấn quan

Cầu phong vạn lý sắc ban tức thì

Sắc rồng in dấu đem về

Tặng phong mỹ tự biển đề tối linh

Càng thêm nức tiếng thơm danh

Phố phường phụng sự quan dân đến thờ

Tháng hai mở tiệc đánh cờ

Mười hai tháng bảy chèo đua thi tài

Quan dân thường khách vãng lai

Khấn đầu vọng bái dám sai tơ hào

Tiểu tôi tiến bản văn chầu

Nguyện xin tiền thánh lầu lầu nhặt khoan.

Trải Tràng An Mẫu về thú cũ

Đệ tử tôi kích cổ tam thông

Mẫu về giáng hạ điện trung

Phù hộ đệ tử thiên xuân thọ trường.

VĂN THỈNH MẪU BẢN 3

Nhang một triện dốc lòng dâng tiến

Khói ngạt ngào thấu đến cửa thiêng

  1. Thỉnh mời Đệ Nhất Thiên Tiên

Thanh Vân Công Chúa Thượng Thiên ngự về

Ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị

Ở trên trời sửa trị bốn phương

Lòng Người trong sáng như gương

Thần thông biến hoá sửa sang cõi đời

Mặt hoa mày liễu tốt tươi

Hình dung tươi tốt miệng cười như hoa

Lưng ong tóc phượng dà dà

Áo xông hương xạ hài hoa chân giày

Cửu trùng ngự chín tầng mây

Quản cai các bộ tiên nay ngự đền

  1. Thỉnh mời Đệ Nhị Địa Tiên

Vốn xưa hiển thánh trong đền Sòng Sơn

Hình dong nhan sắc khác thường

Giá danh đòi một hoa vương khôn bì

Ngụ thai quê Phủ Giầy ,Thiên Bản

Phủ Nghĩa Hưng là quán Sơn Nam

Tuổi thơ chưa biết duyên phàm

Đeo kinh còn vết để làm dấu thiêng

Tuổi tới niên cài trâm giắt lược

Kết duyên lành quê phước một nơi

Gối chăn vừa mới quen hơi

Ai ngờ dưới nguyệt sảy nơi tơ hồng

Đạo vợ chồng còn đương thời nhớ

Bỗng hoa hài lại giở gót tiên

Giờ dần mồng ba tháng thìn

Đôi mươi mốt tuổi rẽ duyên cõi trần

3.Trịnh giang tân doành ngân lai láng

Nguyệt lầu lầu soi rạng nam minh

Con vua thuỷ quốc động đình

Đệ Tam Mẫu Thoải giáng sinh đền rồng

Đức gồm vẹn công dung ngôn hạnh

Vẻ nhu mì bẩm tính thiên nhiên

Dung nghi cốt cách thần tiên

Đã đành Mẫu thoải chơi miền non côn

Chốn thoải cung có nhà lệnh tộc

Vốn con dòng danh ốc Kính Xuyên

Xưa nay thế phiệt gia truyền

Thảo mai nàng ấy tạm quyền tiểu tinh

Chí bình sinh phù đời giúp nước

Ơn cửu trùng phó thác biên cương

Mảng danh công chúa phi phương

May nhờ lá thắm xe duyên tơ hồng

Trách Thảo Mai ra lòng giáo dở

Trá đồ thư làm cớ gieo oan

Kính Xuyên chẳng xét ngay gian

Nỡ đem đầy chốn lâm sơn sao đành

Lòng trời xót kẻ ngay lành

Xui quan Liễu Nghị nho sinh tìm vào

Thở than mọi nỗi tiêu hao

Đưa thư đem đến ba đào bể Đông

Kim thoa gõ cây ngô đồng

Tự nhiên nổi trận đùng đùng phong lôi

Rước chàng xuống đến long giai

hấy thư vương phụ châu rơi dàu dàu

Kính Xuyên nỗi ở cơ cầu

Lệnh truyền thái tử Long Hầu Xích Lân

Đùng đùng nổi trận phong vân

Rước tiên chúa lại về sân động đình

Ban khen Liễu Nghị công trình

Định yên gia thất yên lành trao tay

Vua cha chỉ phán kíp ngay

Kính Xuyên phải tội,Thảo Mai đem đày

Mẫu từ cầm sắt bén dây

Sự oan đã tỏ sự tài thêm cao

Dù ai kính tín khấn cầu

Ra tay cứu giúp sang giàu hữu dư

Trông ơn đại đức từ bi

Nguyện xin tiên thánh uy nghi giáng đền

  1. Thỉnh mời Lê Mại chúa tiên

Núi Dùm chúa ngự ,trấn miền Tuyên Quang

Đức Chúa Ngàn con vua Đế Thích

Giáng Sinh vào dấu tích Lê gia

Năm Thìn tháng hai mồng ba

Đỉnh sinh tiên chúa khai hoa trần thì

Vẻ nhan sắc phương phi yểu điệu

Nét dịu dàng dương liễu tốt tươi

Dung nghi vốn sẵn tự trời

Môi son má phấn miệng cười như hoa

Anh linh hiển hách hay là

Ba mươi sáu động gần xa tiếng đồn

Dốc một lòng chí thành chí kính

Lập đền thờ Tiên thánh sớm khuya

Ơn bà cứu khổ phò nguy

Nhất tội nhất xá độ trì chứng minh