Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo MẫuVăn Thỉnh Hưng trí đại vương

Văn Thỉnh Hưng trí đại vương

Văn Thỉnh Hưng trí đại vương

Văn Thỉnh Hưng trí đại vương

Mùng 7 tháng 5 tiệp ban mùng 7 tháng 5

Thỉnh mời Vương út giáng đàn chứng minh.

Thiệu bảo nguyên đồng trọng hưng danh tướng

Thao lược trung quân phò trợ phụ vương

Theo gương Trần tộc oai linh

Lĩnh binh tiền vị trung quân vương hùng

Phá nguyên mông tan tác giặc thù

Gia phong khai quốc công thần

Hiệu chí kỳ công phong tuyết độ sử

Nãi võ nãi văn chí công chí chính

Xã tắc trần gia niên niên cường mạnh .

Tướng lược chi sinh bình Ẩn tại

Thủ trung thủ quốc không trượng

Nhân tâm chi ngụy giả nan đào

Hậu nhân phong Trần gia Thánh vị .

Khi kiếp bạc , khi Trần Thương, khi bảo lộc

Cửa Thượng từ quán cổ vô song

Khi thiện đàn khi tư điện , khi công từ

Thần lực độ muôn dân vu kim bất hủ .

Trần gia hiển anh linh thánh đức

Phù độ cho xã tắc xứ xứ âu ca .

Cộng hưởng thái bình uy tế thịnh trị .

Vạn cổ như tâm như độc

Phân phong thiên thu bất dị .

Vua gia phong hưng Trí Đại vương

Vạn cổ đan thanh nhất bức trác minh thần

Thạch đức dền vang thiên thu quả định .

Uy linh trấn nam việt thống binh xứ văn thân

Cửa Thượng từ quản cai thủy bộ .

“Lên đai ”

Cân đai mũ áo ra uy khám đàn

Phép ông đôi má thu phình

Cổ lên khăn ấn xiên lình ra oai

Vồ đập khảo chân đi than lửa

Chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ma

Ngũ sắc chỉ ngũ hành bầy ra

Phép ông thu tróc tức thì tác linh

Tay ấn quyết lấy uy dấu mặn

Thần phù ra cứu độ dân ta

Vương Sai chúng tướng áp lai đáo đàn .

” Dâng sớ ”

A tấu sớ Thiên Đình vương lên tấu sớ Thiên Đình

Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh

Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương

” Khai quang ”

Có lệnh truyền ra Thánh Vương có lệnh truyền ra

Các quan thủy bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành

Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài .

Nghự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an

Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường

A

Se khai quang dung nhan Thập kỳ diệu

Quang minh chiếu Thập phương

Ngã tích tang cúng dàng

Kim phụng hoàng thân cận

Phật Thánh chúa thiên trung vương

Ca lăng tần già Thanh từ bi mẫn chúng sinh

Cố nghã kim đỉnh lễ…

A án Nhật nguyệt quang minh

Đạo Trung Hiếu ngũ luân là gốc

Hiếu đạo kia mới thực là đầu

Trung kia lại đứng cạnh nhau

Nhân Nghĩa lễ trí tín là người phải giữ

Hòa thuận rồi mới được an vui

Kính quỷ thần cũng lên phải có

Độ cho người mới có chữ nhân

Gia tiên thờ phụng phúc phần

Tà ma nào đá phạm người như vậy

Cửa thượng từ đạo ta chỉ thế

Gửi thân vào mau chóng quay đầu

Giữ ngũ luân âm đức là đầu

Ngũ thường cũng phải chuốt chau

quỷ kiêng ma sợ phước màu sét soi .

Giá đồng nhân thông tỏ đôi lời

Chúc cho chúng tải đời đời thêm xuân .