Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023

Văn Khao quân Trần Triều

Văn Khao quân Trần Triều

Văn Khao quân Trần Triều

Hoa nở cây còn mùa xuân …hoa nở cây còn

Đánh đông dẹp bắc vẫn còn như xưa

Trên thiên đình Ngọc Hoàng có chỉ

Lệnh truyền quan giáng xuống trần gian

Tay cầm thánh kiếm vua ban

Thánh kiếm vua ban Tay cầm thánh kiếm vua ban

Tay cầm chiếu chỉ xuống hàng yêu ma

Sinh thời dòng dõi hoàng gia

Dòng dõi hoàng gia sinh thời dòng dõi hoàng gia

Tài văn thao võ ai là xứng danh Năm thiệu bảo tháng 12

Năm thiệu bảo tháng 12 giặc kia phương bắc tràn sang nước nhà

Đức ông trấn thủ cao bằng

Trấn thủ cao Bằng đức ông trấn thủ cao bằng

Cưỡi con hoàng mã ầm ầm kéo binh Hai mươi vạn quân Bàng Hà

Vạn quân Bang Hà Hai mươi vạn quân Bàng Hà

Trà hương long nhãn Kéo về cứu nguy lệnh truyền quân bộ tòng tùy

Quân bộ tòng tùy lệnh truyền quân bộ tòng tùy

Núi non mai phục chờ thì giặc sang

Phán sang quân thủy đôi hàng

Quân thủy đôi hàng phán sang quân thủy đôi hàng

Biển đông dậy sóng trường giang đổi mầu

Kỵ binh huấn luyện tiên nhau

Huấn luyện tiên nhau Kỵ binh huấn luyện tiên nhau

Tượng binh bố trận địa đầu nam bang

Phạm Nhan khiếp đảm quy hàng

Khiếp đảm quy hàng, Phạm Nhan khiếp đảm quy hàng

Nguyên Mông kinh hãi không còn một tên

Ngày hôm nay con thời vọng bái thỉnh đức ông lai giáng miền trung

Sắc phong thái úy trung hưng

Thái úy trung hưng Sắc phong thái úy trung hưng

Đem quân trấn giữ cửa đông nước nhà năm phương binh mã truyền ra

Binh mã truyền ra năm phương binh mã truyền ra.

Đức ông giáng lệnh xông pha chiến trường

Quân ức vạn hàng ngàn dũng mạnh ra năm phương phục mệnh thiên đình

Tả kỳ hữu kiếm uy linh

Hữu kiếm uy linh Tả kỳ hữu kiếm uy linh

Thu tà tróc quỷ nức  danh sơn hà,

Tướng địa lô đóng ra đông hướng ngọn cờ xanh bé tựa cơ tinh

Giáo trường bố sắc đầy doanh

Bố sắc đầy doanh Giáo trường bố sắc đầy doanh bắt loài quỷ tộc đêm thanh hiện hình

Tướng Yết kiêu binh hành cờ trắng cõi tây giao trọng tấn khôn danh

Những loài cốt khí hôi tanh

Cốt khí hôi tanh Những loài cốt khí hôi tanh, lệnh truyền bộ ngũ tan tành như tro

Tướng Chế Nghĩa phất ra cờ đỏ, mặt kim phương trấn bộ hỏa công

Thạch tinh bắt được Thiệu Hồng

Bắt được Thiệu hồng Thạch tinh bắt được Thiệu hồng,

Đâu là chẳng khiếp uy phong khác thường

Tướng Khắc Trung đóng sang bắc trại trừ những loại hại hải trung linh

Gươm trường súng lớn tề trinh

Súng lớn tề trinh Gươm trường súng lớn tề trinh

Huyên kỳ kéo đến yêu tinh thất thần

Tướng Trần trụ trung tâm điều độ chiếc cờ vàng thẳng trở nghiêm minh

Khi mà tịch ấn đem binh

Tịch ấn đem binh khi mà tịch ấn đem binh

Uy như lẫm liệt Trấn tinh xa gần

Lúc hội đồng binh trần năm đạo trừ gian tà hung bạo xưa nay

Thổ tinh thổ quỷ đã đầy

Thổ quỷ đã đầy thổ tinh thổ quỷ đã đầy,

Phạm Nhan nghịch đảng

Tà tay phu trừ, Bá Linh động Giang Phu đem Mã Nhi giao dịch phong đô,

Trúng tà phải lánh sơn su

Phải lánh sơn su Trúng tà phải lánh sơn su,

Thủy tề sóng lặng hoa phù ngày xuân

Năm quan tướng vì dân trừ hại, lại thỉnh mời lực sĩ tinh binh

Lực sĩ tinh binh lại mời lực sĩ tinh binh

Về đây thụ hưởng lòng thành chứng minh

Bộ binh tiến đến ầm ầm

Tiến đến ầm ầm bộ binh tiến đến ầm ầm

Tả tiền hữu hậu hợp trăm trận đồ

Cung tiến mã đoàn phủ vây

Mã đoàn phủ vây Cung tiến mã đoàn phủ vây

Binh nặng binh nhẹ chất đầy  dũ uynh

Thỉnh mời các lỉnh thủy quân

Các lính thủy quân thỉnh mời các lỉnh thủy quân

Bạch Đằng trấn thủ thiên thu lưu truyền

Thần thông hợp lực địa hình

Hợp lực địa hình Thần thông hợp lực địa hình

Cọc gỗ đinh bẩy đóng thuyền nguyên mông lại mời tướng sỹ kỵ binh

Tướng sỹ kỵ binh lại mời tướng sỹ kỵ binh

Nỏ cung cưỡi ngựa khoét công phá thành huấn luyện quân lính đêm ngày

Quân lính đêm ngày huấn luyện quân lính đêm ngày

Bàng mông xưa ấy sao tày sánh ngang, lại mời vạn vạn kỵ binh

Vạn vạn kỵ binh lại mời vạn vạn kỵ binh

Xé tan quân giặc triều đình phong danh, thỉnh mời binh sĩ công thành

Binh sĩ công thành thỉnh mời binh sĩ công thành

Điệu hồi pháo máy đá trấn thành cửa ông, thỉnh mời tướng giáng đàn trung

Tướng giáng đàn trung thỉnh mời tướng giáng đàn trung

Tôi cùng quan tướng mấy đông chẳng đời

Con kính lạy đức ông đông hải

Giáng binh quang  cùng các tướng tài đang thời giá ngự bồng lai.

Giá ngự bồng lai đang thời giá ngự bồng lai

Thỉnh về cho tới điện đài vua cha

Giáng vẻ việt đông thủy chí tâm, nơi khí linh kim cổ trăng soi

Binh đao bao trận hùng oai.

Bao trận hùng oai  binh đao bao trận hùng oai

Nơi dòng máu chảy thành đông cao phủ,

Có những khi nghe lòng đau cắt bởi non sông nhiều lần tai ương

Giặc kia tìm kiếm trăm đường.

Tìm kiếm trăm đường giặc kia tìm kiếm trăm đường

Để tính thôn lại an nam một lần

Con cũng xin tấm lòng sáng tỏ

Nguyện đức ông giáng hạ trần chung cứu dân hạn ách tai ương.

Hạn ách tai ương cứu dân hạn ách tai ương,

Cứu dân thoát khỏi vạn tường cứu nguy

Họ Trần thiết lập đàn uy.

Thiết lập đàn uy họ Trần con thiết lập đàn uy

Ngài về chứng lễ đàn điền cứu dân chứng rằng Thánh giáng lưu ân

Đại vương lưu quốc thiên xuân thọ trường