Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngCung văn đạo mẫuVăn hầu lục bộ đức ông nhà Trần

Văn hầu lục bộ đức ông nhà Trần

Văn hầu lục bộ đức ông

Văn hầu lục bộ đức ông

Thần kim cung cờ bãi đảo

Lục bộ đức ông lai đáo đàn trung

Thống lĩnh gia quân trần triều lương tướng

Giáng uy linh tại chốn điện tòa

Dương gian một thủa phong ba

Theo chân vũ đế xuống mà giúp dân

Đời trần thị oai linh lừng lẫy

Theo vương gia thát sát giặc thù

Trên là nợ nước ơn vua

Dưới là xã tắc cũng là tình thâm

Phụ vương gia khác đòn thần chức

Khải văn mời ốp đáo đồng nhân

” đoạn văn trên là văndùng trung cho lục bộ đức ông ”

VăN HÙNG THẮNG ĐỨC ÔNG

Thỉnh mời hùng Thắng đức ông

Vốn sinh tại đất lục bình bắc giang

Thổ mãn nùng quanh vùng phục bái

Nức gần xa tụ tập theo hầu

Vương gia đặt tự phúc tinh là hiệu

Thủa trẻ trai nức tiếng siêu quần

Tài võ nghệ nổi danh hào kiệt

Tụ dân binh trấn ải chi ma

Theo vào phò tá vương gia

Trải qua trăm trận xông pha tuyến đầu

Chém tướng giặc như hái rau chặt chuối

Đuổi thoát hoan phải rúc ống đồng

Quân thát nghe ôm đầu rụt cổ

Vua gia tặng quận công tước vị

Khánh vân đất tân giã quên Thân

Gặp khi loạn lạc trung thần tỏ ra

Thần tử thế mới xưng chưccs

Linh thông một cõi tài hoa một cành

Nhà Trần Việt sử xanh còn đó

Sông Bạch Đằng nước đỏ bấy lâu

Chí anh hùng truyền lại đời sau

Vì nước quên thân tướng tài tử trận

Sinh vi tướng tử lại vi thần.

Hi sinh vì nước anh linh muôn đời

Dân tôn phụng lập đền hương khói

Nay ông về tốc đáp đàn duyên

khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

VĂN NGHĨA XUYÊN ĐỨC ÔNG

Thỉnh mời khống bắc tướng quân

nghĩa xuyên lục bộ Thánh ông đáo đàn

Hải dương về chốn hội xuyên

Là nơi tụ nghĩa là nơi sinh thành

Ân vương thượng ban danh thần tiễn

Chốn trận tiền sát tướng như không

Võ công vào bậc siêu phàm

Một người ngựa xông trong trại giặc

Triệu tử long của đất nam minh

Tiên phong thần tướng lĩnh quân

Ba nghìn tướng sỹ trận tiền sông pha

Khi vâng lệnh chuy tùy Thánh giá

Khi đón đường đánh phá Nguyên binh

Khi ngày phục nỏ rừng xanh

Khi đêm ám tiến tiều bình thoát hoan

Khi chém tướng xông ngang trên trận

Khi chầu chu trèo sán tràng giang

Khi thì xé trận cắt ngang

Khi thì đối tướng sẵn sàng giáp công

Trịnh phi bằng Ao lỗ xích.

Tiên phong tả hữu tướng Thoát Hoan

Gặp ông mất mật khóc than

Giặc thua tan tác chạy càng thêm nhanh

Đã khi bình định an bang

Lại khi đánh cướp thuyền lương vân đồn

Ấy là bậc tướng tinh lục bộ

Trận tiền luôn xuất tử nhập sinh

Cho nên mãnh tướng hung binh

Noi gương Thánh đức nhất lòng cần vương

Giặc tan lại lĩnh sứ Thần

Ba phen bốn bận vi hành bang giao

Đền nợ nước anh hungf tỏ chí

Mến tài cao vua lại ban hôn

Sắc gả cho Nguyệt Hoacông chúa

Phò mã gia ngoại tộc trần triều

Lại phong vương sau trước vinh hoa

Quốc ân về cả một nhà

Là duyên là nghiệp ai mà thấu chăng.

Khi triều nội nhiễu nhương loạn xạ.

Bởi đặc ân vua gả con cho

Phạm vào nghiêm luật trần gia

Nên từ quan tước ẩn về cối xuyên

Xá chi lũ xôn xao ong kiến

Để nhọc người chiến tướng suy trù

Dấn mình trong ánh chinh tru

Thư sinh mà vượt thiên phu mới kỳ

Ở ẩn vui cảnh điền viên

Nhưng mà số phận không yên

Gian thần dòm ngó đến miền quê hương

Phục binh trảm thủ giữa đường

Nay ông thác xuống tiếng oan ở đời

Lăng tẩm đó muôn đời hương hỏa

Đất Hải Dương gia lộc trấn kia

Vì tài đức muôn dân tôn phụng

Người thuộc cửa kiếp bạc thượng từ

Sắc phong An Nghĩa đại vương

Thỉnh ông lai đáo đàn trung

Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

VĂN HUYỀN DU ĐỨC ÔNG

Chỉ huy sứ chánh tướng con mời

Thỉnh ông lục bộ danh là huyền du

Vốn xưa dân quê nơi nam định

Xã mang danh tên cũ vị hoàng

Gia phong nề nếp thuộc hàng nho gia

Thủa còn trẻ văn thao võ lược

Vai tựa hùm tay gấu mặt long

So tiền nhân tài hung không kém

Có như ai loạn lạc chẳng nên

Trông vào thế cục chưa ên

Hàng ngày mài sắt lại đêm dũa đồng

Mộ dân binh phò tá vương gia

Thát sát săm trên cánh tay ngà

Trải trăm trận trước cờ đức Thánh

Chăm trung quân nhưng chiến công hiển hách

Tướng giặc đầu trên chục lập công

Văn thao võ lược oai hùng

Nhưng trời xanh lại

không chiều lòng người tài đức

Tuổi bốn mốt đã dời dương thế

Cả tam quân nhỏ lệ khóc than

Ngày nay lập miếu bên lăng

Tại Thanh hà Hải Dương tỉnh nọ

Đệ tử con dâng bài văn tấu

Xin đức ông giáng hạ đàn duyên

Khuông phù đệ tử an ninh thọ trường.

Văn  YẾT KIÊU ĐỨC ÔNG

Thủy quân tổ tộc dâng văn

Thỉnh mời nguyên soái thủy quân đáo đàn

Vốn là tổ dòng nhân thủy tộc

Ngậm mao ngưu thần thủy đúc tài

Giáng sinh vào hàn gia họ phạm

Thuộc miền làng quát đất là Hải Dương

Dòng sông đáy là nơi ông sống

Nước với ông như đất với người

Theo vào phò tá vương gia

Gia thần danh cải ban là yết kiêu

Phép Thánh truyền hằng ngày tu luyện

Binh thư yếu lược trong tay nằm lòng

Võ với văn đâu người kém trí

Lãnh thủy quân mới tỏ hùng tài

Trận bạch đằng trường giang cuộn sóng

Trận hải ninh lẫn trận lục nam

Đục thuyền phá giặc kinh hoàng

Dù cho giặc bắt cũng rễ ràng thoát thân

Sách sử ghi còn lưu huyền thoại

Bãi tân kia chờ chủ không rời

Yết Kiêu chưa thấy Đại Vương

thì ông nhất định sẽ không dời thuyền.

Hưng Đạo vương gia ban cho bài phú

Ví như chim hạc vũ giữa trời.

” Chim hồng hộc muốn bay cao

phải nhờ ở sáu trụ cánh.

Nếu không có sáu chiếc trụ cánh ấy

thì cũng là chim thường thôi.”

Nay sử xanh vãn mãi còn ghi

Yết kiêu nguyên soái thủy quân đại thần

Nay con bái đảo muôn lần

Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

Văn  GIÃ TƯỢNG ĐỨC ÔNG

Thái bình thái thạch thôn quê

câu Dương chốn ấy đi về anh linh

Tượng quân là binh chủ lực

Con Thỉnh mời Dã Tượng Đại vương

Trần thị xưa chống quân thát sát

Đội đặc binh bạch tượng ra uy

Theo ông chiến trận tung hoành

Đánh tan thát sát chiều đình phong công

Sắc phong tiết chế binh nhung

Trung thần là bậc anh hùng vì dân

Sống một đời anh linh hiển hách

Quốc sử ghi vạn kiếp lưu danh

Sống là tôi thác lại là thần

Thượng từ kiếp bạc phục Thần Thánh vương

Gia thần tướng kiêm toàn văn võ

Cùng giang tay tam lược lục thai

Khi ngọc lãng lúc kênh đào

Lúc giặc giời quyết chém đầu thẳng dong

Trứng rồng lại nở ra rồng

Tướng môn hữu tướng nối dòng xưa nay

Lưỡi gươm phát sạch lầu lầu

Tản nùng y cự một màu thanh thanh

Thượng tướng vịnh thái bình trí lực

Thượng Hoàng khen nhờ sức gia thần

Cũng là ơn ở minh quân

Lập cơ lập đội dân quân một lòng

Từ ngàn xanh tới nơi phố thị

Tượng binh hùng thủy lục giao tranh

Khắp nơi khắp chốn vang danh

Khuông phù đệ tự thiên xuân thọ trường.

Văn CAO MANG ĐỨC ÔNG

Đức Thánh ông có vị trung lương

Luôn theo hộ vệ bên mình chủ quân

Nay văn con thỉnh con mời

Nhà Trần Vệ tướng Cao Mang ngự đồng

Vốn sinh đất nam thành chốn đó

Mỹ lộc huyện làng ở Đông Mai

Trời sanh tưởng pháp khác người

Ngũ quan phúc hậu như là khúc tinh

Mặt như nhồi phấn trời sanh thần lực

mắt ngời sao soi tỏ bóng đêm

Vai tựa gấu tay dài như vượn

Nưng hùm beo chân của tượng long

Thực hay thiên tướng giáng trần

Đầu vào dưới trướng Thánh ông giúp đời .

Thủa nguyên nhung xua quân xâm chiếm

Lúc thắng lui là kế binh gia

Lấy thân làm kế thoát ra

Dụ giặc lâm kế ấy là mưu cao

Nhưng nguy hiểm đâu đâu cũng có

Thân phạm trận là kế hiểm nghèo

Không phải dũng tướng mang theo

Vậy thì chắc chắn mạng treo mất rồi

Dụ địch cũng cần người gan dạ

Giỏi võ công lại giỏi quyền mưu

Khi lâm trận muôn vàn biến hóa

Bản lĩnh kia mới thực đại tài

Thơ ai vịnh “ GIang sơn hoành sáo

Cờ ai đề chữ “Báo quốc ân”

Hai bên văn võ tướng quân

Cũng đều nhất đức nhất tâm khác gì

Kìa giặc dữ ngoại di tàn bạo

Trông ngọn cờ phải rút cho mau

Đức ông phò tá trước sau.

Trung quân chiến tướng đứng đầu là công

Quân với tướng một lòng báo quốc

Vua với dân cá nước đâu rời

Kia Bình Than là ông có mặt

Hội Diên Hồng rạo rực lòng trung

Con van con thỉnh Đức Ông

Xin ân hộ đỡ gia trung thọ trường.

Dâng sớ trung ”

A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình

Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh

Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương

” Khai quang ”

Có lệnh truyền ra Thánh Ông có lệnh truyền ra

Các quan thoải bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành

Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài .

Nghự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an

Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường A

Se khai quang dung nhan Thập kỳ diệu

Quang minh chiếu Thập phương

Ngã tích tang cúng dàng

Kim phụng hoàng thân cận

Phật Thánh chúa thiên trung vương

Ca lăng tần già Thanh từ bi mẫn chúng sinh

Cố nghã kim đỉnh lễ…

A án Nhật nguyệt quang minh

Cân đai mũ áo ra uy khám đàn

Phép ông đôi má thu phình

Ra tay lấy huyết quyết linh thần phù

Chỉ ngũ sắc trói loài tà quỷ

Trận ngũ phương lưới lưới bủa vây

Doi dâu cùng cả doi mây

Cờ trần ông quấn tróc loài tà tinh .