Chủ Nhật, Tháng Ba 26, 2023
HomeTâm linh - Tín ngưỡngĐạo MẫuVăn Đức Ông Thánh phó Đệ nhị Hưng hiến Đại vương

Văn Đức Ông Thánh phó Đệ nhị Hưng hiến Đại vương

Văn Đức Ông Thánh phó Đệ nhị Hưng hiến Đại vương

Đức Ông Thánh phó Đệ nhị Hưng hiến Đại vương

Cao bằng chốn ấy biên cương

Thỉnh mời Thánh phó đại vương ngự Đồng

Tích sử ghi việt Nam trần thị

Nhận binh thư yếu lược vua trao

Truyền thư vạn kiếp danh hào

Ngày đêm thao luyện binh bao nhiêu thì

Bát quái cửu cung đồ thư nắm vững

Nghệ phụ vương truyền lại đã thông

Thiên Thanh Địa bạch Thủy hoàng

Phép thiên phép địa trận binh lằm lòng

Cờ Trần Thị dựng nơi biên ải

Đón giặc nguyên ông đánh trận đầu

Binh gia cơ trí nhiệm mầu

Tiêu hao sĩ khí đau đầu giặc mông

Tứ tung lục hợp ngũ hoành

Cửu long đuôi vẫy chặn này giặc hung

Chặn sỹ khí hung uy giặc giữ

Phép hợp tung chia cắt đội hình

Uy ra mới biết nam minh

Tài Thông thiên địa uy linh Đáo đàn .

Trận mạc trấn giặc nơi biên ải

Hợp binh cùng thủy lục hồng giang

Bạch đằng vạn kiếp thao giang

Nơi nơi pháp tướng hiện ra tức thì

Tan giặc giữ ông về bắc lạng

Đóng quân binh trấn thủ cao bằng

” Dâng sớ ”

A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình

Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh

Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương

” Khai quang ”

Có lệnh truyền ra Thánh Vương có lệnh truyền ra

Các quan thủy bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành

Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài .

Ngự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an

Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường

A

Se khai quang dung nhan Thập kỳ diệu

Quang minh chiếu Thập phương

Ngã tích tang cúng dàng

Kim phụng hoàng thân cận

Phật Thánh chúa thiên trung vương

Ca lăng tần già Thanh từ bi mẫn chúng sinh

Cố nghã kim đỉnh lễ…

A án Nhật nguyệt quang minh

Có phép ông ra có phép ông ra

Cân đai mũ mã ra uy khám đàn

Phép ông đôi má thu phình

Cổ lên khăn thượng xiên lình ra oai

Mặt hổ phù ra uy hùng hổ

Vồ đập khảo chân dẫm cầy nung

Chảo dầu sôi lửa khói bùng bùng

Đôi tay ông họa tứ tung ngũ hành

Tay ấn quyết ra uy dấu mặn

Thần phù ra cứu độ dân oan

…..

Vương Sai lục bộ đáo lai đàn sở

Sắc phong thượng đẳng tối linh

Gia phong Thánh Phó vương ông nhà Trần

Vua phong Hưng hiến Đại vương

Lại phong khải Thánh quốc công trọng thần .

Nơi biên ải không quên gia đạo

Tu phật tiên tỏ sự nhiệm mầu .

Giúp muôn dân trị loài trùng quỷ

Trừ tà ma hiện rõ oai linh

Thánh ông sai thủy bộ chư dinh

Năm quan ngũ hổ anh uy linh đáo đàn

Lệnh ông ra thần thông tốc giáng

Lệnh sai hành tốc tốc như lôi

Phụng công thu pháp phải thì phép công .

Ông lại sai thiên tiên lực sĩ

Tróc tà tinh lưới bổ ngục trung

Ngũ phương bố trận sát hung

Hung ma trùng quỷ sợ ông tức thì .

Hịch văn ban thỉnh vương lai đáo

Ngự đồng lên cứu độ dân ta

Cương thi ngoại quỷ tà ma

Giáng phù giáng trượng tức là an yên

Mùng 3 tháng tám giờ thiên

Tiễn ông lai đáo về miền sơn lâm .

Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường