Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023
HomeTin tổng hợpRa suối làm sinh nhật, 4 nữ sinh đuối nước thương tâm

Ra suối làm sinh nhật, 4 nữ sinh đuối nước thương tâm

Ra suối làm sinh nhật, 4 nữ sinh đuối nước thương tâm

N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼3̼1̼-̼5̼ 2021,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼4̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼

Ra suối làm sinh nhật, 4 nữ sinh đuối nước thương tâm

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼6̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼T̼r̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼,̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼4̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼4̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼y̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼